Produktomtale

Kristendommen mot undergangen - John Einbu

Produktomtale (sendt inn 8. januar 2018):
Forfatteren ser for seg en fredeligere og bedre verden om religion og gudetro ble borte. I boken beskrives denne visjonen. For at fremtidssynet en gang skal kunne bli en realitet, må imidlertid troende innen flere religioner overbevises om at guden de tror på og dyrker, neppe finnes i virkeligheten.

I boken legger forfatteren for dagen et overveldende oppkomme av synsvinkler og perspektiver som i høy grad sår tvil om eksistensen til en allmektig skapergud og himmelsk far. Teksten består i stor grad av egne debattinnlegg som forfatteren har systematisert og samlet.

Det er lett å følge bokens tråder, drøftelser og resonnementer, som både berører hverdagslige forhold og tegner dyptgripende perspektiver. Det gis en mengde forskjellige holdepunkter som plasserer en eventuell skapergud i et underlig lys. En informativ og forklarende tekst støtter opp om synspunktet at gudeskikkelser med all sannsynlighet hører fantasien til. For en som spør seg hvordan en ubekreftet skapergud har kunnet erobre et solid fotfeste i verden, byr boken på innsiktsfulle og til dels overraskende betraktninger, som aldri blir kjedelig lesning.

Når folk flest blir klar over og tar inn over seg at gudetro baseres på et svært sviktende grunnlag, beredes grunnen for en verden fri fra religiøs innflytelse. Dette er forfatterens store håp. «Fri fra religiøs innflytelse» betyr ikke at det ikke lenger vil finnes troende. Tanken og håpet for Norges vedkommende er at Grunnloven vil være uten bindinger til kristendommen, religiøse begrunnelser skal ikke gjelde i offentlige beslutningsprosesser og religion skal ikke påføre det offentlige utgifter.

Mange setter sin lit til en allmektig himmelens og jordens skaper som – med betydelige forskjeller – dyrkes i jødedom, kristendom og islam, men gudetroen bunner tydeligvis ikke i rasjonalitet og sunn fornuft. Det er det lett å konkludere med etter å ha lest Kristendommen mot undergangen.